A-A+

曾子

汪晫[约公元一二o一年前后在世]字处微,绩溪人。生卒年均不详,约宋宁宗嘉泰初前后在世。

九岁丧父,哀慕如成人。事祖母及母以孝闻。博学多通。郡守欲见之,以编氓辞。真德秀参知政事,属绩溪令李遇访晫言行之实,将荐于朝。会德秀卒,未果。后晫亦卒,遇私谥之曰康范。

曾子 的目录:
  • 曾子
标签:

给我留言

您必须 登录 才能发表留言!

Copyright © 2018- 中华古籍全录 保留所有权利.  

用户登录