A-A+

春秋左传正义

2015年05月06日 十三经注疏 暂无评论

《十三经注疏》四百十六卷,系汇编儒家的十三部经典和汉至宋代经学家对经的注疏而成。儒家十三经是中国古代封建社会的“圣经”,中华民族传统文化的主体和核心。它们主导和影响了中华民族文化的发展达数千年之久,中国传统的哲学、文学、教育、伦理等一切学术思想以及政治、经济、文化活动和社会风尚,无不以之为圭臬。经学是中国封建社会的“国家”统治者奉它们为治国安邦的法宝,士大夫以通经致用为自己的终身抱负,平民百姓也以它们为修身行事的彝训。中国古代封建社会的圣经,中华民族传统文化的主体和核心。它们主导和影响了中华民族的发展达数千年之久,中国传统的哲学、文学、教育、伦理等一切学术思想以及政治、经济、文化活动和社会风尚,无不以之为衡准。清代阮元的《十三经注疏》刻本最称美善,而此次为便于非文献专业的人士阅读,以李学勤先生为首的《十三经注疏》整理委员会对全书进行了统一规范的标点,采用简体横排的方法重新刊印,诚为功德无量的文化盛举。

作者:(周)左丘明 传;(晋)杜预 注;(唐)孔颖达 正义

春秋左传正义 的目录:
 • 卷一 春秋序
 • 卷二 隐元年,尽二年
 • 卷三 隐三年,尽五年
 • 卷四 隐六年,尽十一年
 • 卷五 桓元年,尽二年
 • 卷六 桓三年,尽六年
 • 卷七 桓七年,尽十八年
 • 卷八 庄元年,尽十年
 • 卷九 庄十一年,尽二十二年
 • 卷十 庄二十三年,尽三十二年
 • 卷十一 闵元年,尽二年
 • 卷十二 僖元年,尽五年
 • 卷十三 僖六年,尽十四年
 • 卷十四 僖十五年,尽二十一年
 • 卷十五 僖二十二年,尽二十四年
 • 卷十六 僖二十五年,尽二十八年
 • 卷十七 僖二十九年,尽三十二年
 • 卷十八 文元年,尽四年
 • 卷十九上 文五年,尽十年
 • 卷十九下 文十一年,尽十五年
 • 卷二十 文十六年,尽十八年
 • 卷二十一 宣元年,尽四年
 • 卷二十二 宣公五年,尽十一年
 • 卷二十三 宣十二年
 • 卷二十四 宣十三年至十八年
 • 卷二十五 成元年,至二年
 • 卷二十六 成三年,尽十年
 • 卷二十七 成十一年,尽十五年
 • 卷二十八 成十六年,尽十八年
 • 卷二十九 襄元年,尽四年
 • 卷三十 襄五年,尽九年
 • 卷三十一 襄十年,尽十二年
 • 卷三十二 襄十三年,尽十五年
 • 卷三十三 襄十六年,尽十八年
 • 卷三十四 襄十九年,尽二十一年
 • 卷三十五 襄二十二年,尽二十四年
 • 卷三十六 襄二十五年,尽二十五年
 • 卷三十七 襄二十六年,尽二十六年
 • 卷三十八 起二十七年,尽二十八年
 • 卷三十九 起二十九年,尽二十九年
 • 卷四十 襄三十年,尽三十一年
 • 卷四十一 起元年,尽元年
 • 卷四十二 昭二年,尽四年
 • 卷四十三 昭五年,尽六年
 • 卷四十四 昭七年,尽八年
 • 卷四十五 昭九年,尽十二年
 • 卷四十六 昭十三年
 • 卷四十七 昭十四年,尽十六年
 • 卷四十八 昭十七年,尽十九年
 • 卷四十九 昭公二十年
 • 卷五十 昭二十一年,尽二十三年
 • 卷五十一 昭二十四年,尽二十五年
 • 卷五十二 昭二十六年,尽二十八年
 • 卷五十三 昭二十九年,尽三十二年
 • 卷五十四 定元年,尽四年
 • 卷五十五 定五年,尽九年
 • 卷五十六 定公十年,尽十五年
 • 卷五十七 哀元年,尽五年
 • 卷五十八 哀公六年,尽十一年
 • 卷五十九 哀十二年,尽十五年
 • 卷六十 哀十六年,尽二十七年
标签:

给我留言

您必须 登录 才能发表留言!

Copyright © 2018- 中华古籍全录 保留所有权利.  

用户登录